PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o aquaponické balíčky 2022

Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže Soutěž o aquaponické balíčky2022 (dále jen jako “soutěž”). Tato pravidla soutěže (dále jen jako “pravidla”) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na webových stránkách https://www.facebook.com/farmiafood.cz a https://www.instagram.com/farmia_food/

 • Vyhlašovatel soutěže
  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Farmia Food s.r.o., IČ: 08045895, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111611 (dále jen jako “vyhlašovatel”).  

 • Místo a doba trvání soutěže
  1. Soutěž bude probíhat současně na facebookové stránce vyhlašovatele https://www.facebook.com/farmiafood.cz a na instagramové stránce vyhlašovatele https://www.instagram.com/farmia_food/.
  2. Soutěž proběhne od okamžiku vyhlášení soutěže dne 1. 3. 2022 v 09:00 hod. do 10. 3. 2022 v 22:00 hod. (dále jen jako “doba trvání soutěže”).
  3. Výběr výherce proběhne nejpozději do 14. 3. 2022 na facebookových a instagramových stránkách vyhlašovatele, oficiální oznámení výherců pak proběhne dne 14. 3. 2022 ve 12:00 hod.

 • Podmínky účasti v soutěži
  1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, jež je občanem České republiky starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je způsobilá právně jednat (dále jen jako “soutěžící”).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém a obdobném poměru k vyhlašovateli a osobám podrobeným jednotnému řízení společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, vedené u Krajského soudu v Brně, vložka C 108959, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, ve smyslu ust. § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a jejich blízké osoby, dále pak osoby podílející se na zabezpečení průběhu soutěže.
  3. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže na facebookových stránkách vyhlašovatele, musí ze svého facebookového účtu odpovědět prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku na otázku: Díky jakým dvěma vlastnostem je maso sumečka afrického vhodné pro dětské strávníky?.
  4. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže na instagramových stránkách vyhlašovatele, musí svým instagramovým profilem “sledovat” instagramový profil Farmia Food a současně odpovědět prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku na otázku: Aquaponický salát dubáček vydrží díky svým kořenům čerstvý znatelně delší čas než dubáček z klasické produkce. Kolikrát déle to je?”
  5. Soutěžící musí na otázku v soutěžním příspěvku odpovědět jasnou a srozumitelnou odpovědí (např. v komentáři uvede mokrá a čistá). Soutěžící může přidat k soutěžnímu příspěvku pouze jeden komentář s odpovědí.
  6. Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou na některé ze sociálních sítí, na kterých soutěž probíhá. Účast jednoho soutěžícího na obou sociálních sítích není možná.
  7. Komentáře obsahující vulgarity, nadávky, urážky a podobné komentáře a vyjádření nebudou do soutěže zapojeny.
  8. V případě, že soutěžící poruší podmínky účasti v soutěži, je vyhlašovatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit. Vyhlašovatel není povinen soutěžícího o vyloučení informovat.

 • Výhry v soutěži
  1. Pořadatel do soutěže vkládá tyto výhry:
 1. cena: aquaponický mátový sirup, aquaponický pstruh na másle pošírovaný a dřevěné kuchyňské prkénko s logem Farmia Food,
 2. cena: aquaponické pesto bazalkové s mandlemi a piniemi, aquaponický pstruh na másle pošírovaný a dřevěné kuchyňské prkénko s logem Farmia Food,
 3. cena: Aquaponický kopr, aquaponické pesto bazalkové s mandlemi a piniemi a dřevěné kuchyňské prkénko s logem Farmia Food.
 1. Vybráni budou 3 výherci s nejpřesnější odpovědí na soutěžní otázku nehledě na to, na které stránce soutěžící odpovídal. V případě, že více soutěžících bude mít nejpřesnější odpověď budou výherci náhodně vybráni vyhlašovatelem či jím pověřenou osobou.
 2. Výhry budou výhercům rozděleny na základě přesnosti odpovědi od první ceny k ceně třetí. V případě kumulace stejných odpovědí se budou ceny vybírat od první ceny k třetí.
 3. Soutěžící budou o své výhře informováni prostřednictvím příspěvku na profilu vyhlašovatele na Facebooku nebo Instagramu, kde budou výherci označeni a vyzváni ke kontaktování vyhlašovatele do soukromých zpráv. Pokud soutěžící nezašle žádané údaje (tj. jméno a příjmení, popř. adresu pro zaslání výhry) do soukromé zprávy vyhlašovatele nejpozději do jednoho týdne ode dne vyhlášení výherců, bude místo něj vybrán jiný výherce.
 4. Výhry budou předány výhercům osobním předáním v provozovnách vyhlašovatele, tzv. Farmia Food pointech v Brně na adrese Nové sady 17, 602 00 Brno-střed nebo v Ostravě na adrese Nádražní 43, 702 00 Ostrava.
 5. Výherce může požadovat, aby Vyhlašovatel zaslal výhru prostřednictvím doprace na jím určenou adresu v rámci České republiky, a to vyjma území města Brna a Ostravy. V takovém případě bude výhra zaslána výhercům na základě domluvy s vyhlašovatelem na adresu sdělenou výhercem do 14 dnů ode dne sdělení adresy k zaslání. Vyhlašovatel neodpovídá za ztrátu či nedoručení výherních zásilek, přičemž platí, že vyhlašovatel splnil svou povinnost výhru dodat tím, že ji předá dopravci s pokynem doručit ji na adresu sdělenou výhercem. Vrátí-li se výhra jako nedoručená z důvodu na straně výherce, případně, její doručení je spojeno s nečekanými obtížemi, propadá výhra bez náhrady vyhlašovateli.
 6. Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za výherce vyhlašovatel.
 7. Výhry nejsou právně vymahatelné. Žádnou z výher nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, kdy z objektivních důvodů nespočívajících na jeho straně nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 8. Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou uděleny v případě, kdy vyhlašovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání některé z výher.

 • Osobní údaje
  1. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako “Nařízení”).
  2. Účastí v soutěži (tj. zapojením se do soutěže v souladu s čl. 3 těchto pravidel) uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména a příjmení popř. adresy pro zaslání výhry a to za účelem předání výhry. Výše uvedený souhlas soutěžící uděluje po dobu do odeslání výher ze soutěže, případně na dobu, po kterou je vyhlašovatel povinen zpracovávat údaje na základě jemu stanovených zákonných povinností, zejména pak dle účetních a archivačních právních předpisů.
  3. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s vyhlašovatelem v souvislosti s organizací soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele, případně také osobami uvedenými výše.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a předání výher. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele nebo na e-mail marketing@farmiafood.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu a dále na zpracování osobních údajů, ke kterýmžto je vyhlašovatel povinen nebo oprávněn na základě zákonem stanovených důvodů.
  5. Odvolání souhlasu kdykoliv před odesláním nebo předáním výher povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
  6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracování údajů, a v případě, že se domnívá, že vyhlašovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Soutěžící dále výslovně uděluje souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, může vyhlašovatel bezplatně užít a dále zpracovávat jeho jméno a příjmení, případně fotografii s ním pořízenou, a uveřejnit ji a sdílet v rámci propagace a reklamy ve sdělovacích prostředcích, zejména pak na soutěžních stránkách a dále na webových, či jiných sociálních sítích vyhlašovatele a to na dobu neurčitou, resp. do doby, kdy svůj souhlas odvolá, nejméně však na dobu 5 let od zahájení soutěže.
  8. Soutěžící bere na vědomí, že v souladu s čl. 12 Nařízení má zejména tato práva:
 • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům a zda jsou tyto zpracovávány či nikoliv;
 • právo podat stížnost;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitky;
 • veškerá další práva přiznaná GDPR.

 • Společná a závěrečná ustanovení
  1. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné  zájmy vyhlašovatele a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
  2. Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. Případné spory v souvislosti se soutěží vzniklé budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy.
  3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech  záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny  pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci,  a to zejména z důvodu nedodržení pravidel  soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany soutěžícího nebo  třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn činit  kdykoliv v době trvání soutěže.
  4. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na  e-mailovou adresu: marketing@farmiafood.cz.